MADDE 195- 2/7/1992 tarihli ve 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve İskanına Dair Kanunun;

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 2 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasında yer alan “Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde ve “birinci fıkrada yazılı bakanlıkların ve kuruluşların o ildeki şube ve kurum baştanlarının” ibaresi “vali tarafından belirlenecek temsilcilerin” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Başbakanlık ve Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

ç) 6 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 6 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Ek Madde 1– Mevzuatta üst komisyona yapılmış olan atıflar, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurul veya mercie yapılmış sayılır.”

 

Ajans Ahıska / Ahıska Türklerinin Haber Ajansı